Under Pressure The Story – Part 3: Stay & Free time

Voor de afreis had ik een werkvoorbereiding gemaakt zodat de deadline zeker kon gehaald worden. Veel vrije tijd was er niet voorzien maar zonder werkt ook niet. Ochtendstond geeft goud in de mond dus elke dag begon om 5.30 u. Van Rick, mijn gastheer, kreeg ik een mountainbike ter beschikking, mijn tijdelijke thuis was ongeveer 3 mijl (een mijl is 1,6 km) van het atelier verwijderd.

Het huis grenst aan een biketrail, deze biketrail volgt de Sioux rivier en is een lus rond de stad van ongeveer 20 mijl. Ik kon deze trail volgen van bij het huis tot bijna aan het atelier. Een prachtige rit , dwars door bos en park, waar ik elke morgen  werd begroet door een groep herten die tijdens de nacht komen grazen in het park maar van zodra ze je in de gaten krijgen vluchten ze met grote sprongen het bos in. De ravage die de ijsstorm vorig jaar aanrichtte is hier nog steeds zeer duidelijk te zien in het bos. Na een dag werk terug de fiets op en via een ommetje naar huis. Je doet er hier best aan om altijd voorzien te zijn van gepaste kledij want het weer kan hier nogal extreem uit de hoek komen. Op een dag zakte de temperatuur hier in in een tijdspanne van twee uur maar liefst 40° Fahrenheit (+\- 20°C ).

Het viel me op dat er hier nogal wat fitnesscentra zijn, de reden daartoe is dat de winter hier tot acht maanden kan duren waardoor de mensen hier naar binnensport overschakelen. Barb, mijn gastvrouw kreeg het voor mekaar dat ik tijdens mijn verblijf kon gaan zwemmen.  Ieder fitnesscenter heeft hier een eigen zwembad van 25 m, een basketplein en veelal nog een tennisveld. Allemaal binnen wel te verstaan. Dus elke avond nog een uurtje zwemmen waar je geconfronteerd wordt met Amerikaanse fitnessbeoefenaars. Uit de kluiten gewassen atleten, waarvan hun sixpack eerder een fullpack is geworden, die het niveau van het zwembad met enkele cm doen stijgen, voor alle duidelijkheid toch even vermelden dat ze niet allemaal dezelfde omvang hebben.

De vraag die me daarbij bezig hield, hoe kan dat? Het antwoord is simpel, het is een paradox: ongezond eten, overgewicht krijgen, naar de fitness om het overtollig vet er af te sporten en dan buiten komen met het idee, ik heb veel gesport dus mag ik vlug om een hamburger. Het komt er dus op neer dat fitness dient om hun geweten te sussen.

Zwemmen, fietsen en wandelen kon ik hier dus naar hartelust doen, aangevuld met nu en dan een kooksessie voor mijn gastfamilie, een concert of een sportmanifestatie en een spoedopleiding frisbee zorgden er voor dat ik ook hier geen tv nodig had.

Everything is big in America, en dat is geen leugen. De parken en sportvelden zijn immens, het frisbee park bv. is ongeveer 5ha gemengde open en beboste ruimte. Een voetbalpark telt ongeveer  10 pleinen, een fitnesscenter is minstens een grote sporthal.

Ondertussen heb ik wat mijn draai gevonden in het atelier. De eerste platen metaal zijn reeds getransformeerd tot twee dimensionale mensenfiguren, ze worden nu ontdaan van slakken (resten van het snijbranden) en krijgen een eerste vervorming in een handpers. Deze werken worden uitgevoerd door de residenten van Lifescape. In een volgend deel kom ik op deze samenwerking terug.

De hulpconstructie voor het maken van de samengedrukte bol is klaar en de opbouw ervan kan beginnen.


Under Pressure The Story – Part 3: Stay & Free time

Before I left for Sioux Falls I had made work preparations in order to reassure myself that deadline could be met. I hadn’t foreseen a lot of free time but working without any free time is not good either. With the expression ‘The early bird catches the worm’ as a thought, I started working at 5h30 AM every day.

Rick, my host, gave me a mountainbike to use to cover the distance between my temporary home and my workshop, which was about 3 miles (one mile is about 1.6 kilometers). The house is close to a bike trail that follows the Sioux river and forms a loop around the town of about 20 miles. I could follow this trail from the house till nearly to the workshop. A beautiful ride, through forest and park, were every morning I was greeted by a group of deer, grazing during the night in the park but disappearing into the forest with great leaps once they spot humans. The demolitions that was caused last year by the winter storms is still very much present. 

After a day’s work, back on my bike and via a detour back home.

As the weather can be extremely fearful, it is best to take precautions and to foresee suitable clothing. One day temperature dropped approximately 40° Fahrenheit (+/- 20° Celsius) in a period of time of two hours. I noticed that there were quite a lot of fitness centers. The reason for this is that winter here can last up to eight months forcing people to switch to indoor sports. Bar, my hostess, was able to manage it for me that I was able to go swimming. Every fitness center here has its own 25 meter swimming pool, a basketball court and, in a majority of cases, a tennis court. All of them indoors mind you! So every evening another hour of swimming where you get confronted with the American fitness exerciser. Very impressive athletes of which their six pack had become a full pack and that raises the level of water in the swimming pool with a couple of centimeters. However I have to point out that not all of them are of the same size.

Observing all of this I wondered how this was possible. The answer is simple; it’s a paradox: unhealthy food, gathering overweight, going to the fitness to get rid of fat by sporting and then leaving with the idea, I have done some serious exercises so I can treat myself with a hamburger. Going to the fitness to deal with one’s conscience. So I could go for swimming, biking and walking as much as I wanted. And from time to time I included a cooking session for my host family, a concert, a sporting event and a crash course Frisbee. So also over here who needs a television? Everything is big in America, and that is for sure no lie. The parks and the sports fields are huge. The Frisbee Park for instance is about 5 ha. Of mixed open space and forest. A football area consists of about 10 football fields and a fitness center is minimum the size of a big sports hall. 

Meanwhile I have settled in in my workshop. The first metal plates have been transformed into 2 dimensional human figures, of which the metal snails (residues of the flame cutting) are being removed, and that are given a first deformation in a hand press. This is done by residents of Lifescape. I’ll come back on this collaboration in a next part. 

The construction required to make the compressed globe is ready and the build-up can begin.

 

 

 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *